เชิญชวนอ่านหนังสือกิจการอัครสาวก
 
อารัมภบท
     กจ 1:1-5 อารัมภบท
    
กจ 1:6-11 พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
  l. พระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม
    
กจ 1:12-14 บรรดาอัครสาวก
      
กจ 1: 15-26ผู้ได้รับเลือกแทนยูดาส
      
กจ 2: 1-13วันเปนเตกอสเต
      
กจ 2: 14-36 เปโตรปราศรัยต่อหน้าประชาชน                     อ่านต่อ...
 บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์
อภิเดช สุภาจักร

  

       Home

       รวมบทความทั่วไป
                  
บทนำเพลงสดุดี 1-20
               - 
บทนำเพลงสดุดี 21-40
               - 
บทนำเพลงสดุดี 41-60
               - บทนำเพลงสดุดี 61-80
               -
บทนำเพลงสดุดี 81-100
             - 
บทนำเพลงสดุดี 101-120
               -
บทนำเพลงสดุดี 121-150
                   - บทความเรื่องจงให้อภัย จงอย่าลืม
                   -
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
                   -
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสถูกตัดศีรษะ
                   -
พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 1

                   - พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 2

                   - ฉลองแม่พระบังเกิด

                   - การรับศีลและการแก้บาปเป็นของคู่กัน
                   -
อารักขเทวดา
                   -
นักบุญฟรังซิสอัสซีซีองค์อุปถัมภ์
                   -
ระลึกถึง นักบุญโฟสติน่า โควัลสกา
                   -
ระลึกถึงนักบุญบรูโน
                   -
ฉลองแม่พระแห่งลูกประคำ
                   -
เพ่งพินิจรำพึงไตร่ตรองชีวิตประจำวัน
                   -
คุณค่าของการสวดสายประคำในครอบครัว
                 -
นักบุญซีมอน อัครสาวกผู้ร้อนรน องค์อุปถัมภ์คนเลื่อยไม้
                 -
ทำไมพระศาสนจักรจึงศักดิ์สิทธิ์
                 -
ทำไมจึงเรียก พระนางมารีย์ ว่าเป็น ผู้ปฏิสนธินิรมล
                 -
สมโภชนักบุญทั้งหลาย
                 -
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
                 -
ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน แห่งตูรส
                 -
เทียน 4 เล่มกับเทศกาลเตรียมรับเสด็จ
                 -
มารู้จักกับสมาคมนักบุญวินเซนเดอ ปอลแห่งประเทศไทย
                 -
ความเมตตาไม่เคยล้าสมัย
                 -
ความร่วมมือในงานแพร่ธรรม คือ ...
                 -
พลังแห่งคำอธิษฐาน
                 -
สมณสาสน์ว่าด้วยการทำงาน
                 -
ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงปรารถนาให้คริสตชนเจริญชีวิต
                  
ในความยากจน
                 -
นักบุญ มาร์ตินา มรณสักขี
               - พระคุณของพระจิต
             - สัญลักษณ์ของพระจิตเจ้า

 

 

     -  พิธีอาชีแอสของคณะพลมารีย์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
     - 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแผนก
     -
แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสร่วมกับคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิททำความเข้าใจภาพรวมของวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วม
     -
การเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาล
     -
โครงการเสริมสร้างเอกภาพองค์กรคริสตชนฆราวาส

     - องค์กรคริสตชนฆราวาสทำงานแพร่ธรรมอย่างไร
     - คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

     - กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

     - งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ
     - ประชุมคณะกรรมการองค์กรคริสตชนหราวาส 11 ตุลาคม 2016
     - ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอกและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส 14 พฤศจิกายน 2016
     -ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส 19 มกราคม 2017
     - สัมมนาประจำปีคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท
     - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทจัดไปแสวงบุญ ณ บ้านกลารา สวนสันติธรรม ลำไทร
     - เข้าเงียบคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

                                                                  

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่  17 กุมภาพันธ์ ค.ศ 2018 คณะพระเมตตาร่วมกับ แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด ให้มีการฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวัน ที่วัดเซนต์จอห์น มีผู้เข้าร่วมงานฟื้นฟูจิตใจครั้งนี้ 110 คน โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม จิตตาธิการคณะพระเมตตา คุณพ่อได้ให้ความรู้เรื่องพระเมตตา  และช่วงบ่าย คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เจ้าอาวาส วัดเซนต์จอห์น พูดเรื่อง พระเมตตาพระเจ้า  เปิดเผยผ่านทางนักบุญโฟสตินาวันจันทร์ที่ 12  กุมภาพันธ์  ค.ศ 2018 คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑ ลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการแผนกฯ ที่ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ วัดนักบุญเทเรซา (หนองจอก) มีผู้เข้าร่วมประชุม  13 ท่าน เ พื่อติดตามงานโครงการของแผนก ฯ เดือน มกราคมและพูดคุยเกี่ยวกับงานโครงการต่าง ๆ ที่จะทำร่วมกันวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2018 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตฯ โดยมีคุณพ่ออภิเดช สุภาร์จักร์ เป็นผู้จัดการแผนก จัดกิจ กรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน ที่วัดนักบุญเปาโล (บ้านนา) ในโอกาสฉลองวัด มีผู้ไปดำเนินกิจกรรม 5 คน สอนผู้สนใจร้อยสายประคำ และแ นะนำให้รักการภาวนา อ่านพระวาจา ขอขอบคุณคุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ เจ้าอาวาสที่อนุญาตให้ทางแผนกฯ ได้มีโอกาสจัดกิจจกรมนี้วันที่ 26-28 มกราคม 2018 เจ้าหน้าที่พลมารีย์จากทั่วประเทศ ร่วมสัมมนาที่วัดเหรียญอัศจรรย์ ฉะเชิงเทรา โดยมีคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ มาแมร์มีเรียม กิจเจริญคุณพ่อสมพร เส็งเจริญ คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพลมารีย์ในด้านต่างๆวันพฤหัสบดีที่ 18มกราคม 2018 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะพระหฤทัยของพระเยซ ูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จัดเข้าเงียบ "จิตภาวนาด้วยดวงพระทัยพระเยซู”สำหรับครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้ายของคอร์ส ปี2017 ซึ่งมีสมาชิกใหม่จากวั ดพระวิสุทธิวงค์ลำไทร เข้าร่วมจิตภาวนา 10 คน ณ อารามพระหฤทัยฯคลองเตย

    คณะพระเมตตาร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส เชิญชวนเข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรต

อ่านต่อ...

    วันเสาร์ที่  2 ธันวาคม ค.ศ 2017 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส  ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมนำพระ วาจาสู่ปวงชน ที่วัดนักบุญอันเดร (บางภาษี นครปฐม) ในโอกาสฉลองวัดเพื่อให้คริสตชนและผู้สนใจรักการอ่านพระคัมภีร์

อ่านต่อ...

               วันอาทิตย์ที่  26  พฤศจิกายน 2017 /2560  แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ จัดกิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน พร้อมกับสอนร้อยสายประคำแก่ผู้สนใจ ที่วัดพระคริตกษัตริย์ (นครปฐม)โดยมีกลุ่มอัศวินแห่งศีล มหาสนิทวัดพระคริสตกษัคริย์ และตัวแทนจากคณะพลมารีย์ร่วมดำเนินการด้วย ก่อนที่จะสอนร้อยประคำให้ผู้สนใจได้ร่วมกิจกรร มอ่านพระวาจา แบ่งปันข้อคิดและร้อยลูกประคำ บรรยากาศเป็นแบบพี่น้อง มีความสัมพันธ์พูดคุยกันดี ขอบคุณคุณพ่อ ยอแซฟ กิต ติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เจ้าอาวาส ที่อนุญาตให้ทางแผนกฯ และองค์กร ได้จัดกิจกรรม

อ่านต่อ...

        วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ 2018 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ประกอบด้วย คณะพลมารีย์ เซอร์ร่า  พระเมตตา อัศวินแ ห่งศีลมหาสนิท แพระธรรมแห่งแม่พระฟาติมา เทเรเซียน คูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา วินเซน เดอ ปอล  ร่วมใจกันเฝ้าศีลมหาส นิท เนื่องในโอกาสฉลองวัด นักบุญเทเรซา (หนองจอก)

             โดยมี คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เป็นเจ้าอาวาส  และผู้จัดการแผนกฯ โอกาสนี้ทางแผนกฯ ได้จัดบู๊ธนำพระวาจาสู่ปวงชน  และสอนทำลูกประคำ และหลังพิธีบูชาขอบพระคุณพระคุณเจ้ากิตติคุณสังวาลย์ ศุระศรางค์์ได้มามอบหนังสือ บทจดหมายนักบุญเป าโลแก่ประธานองค์กร ฯ ที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมอ่านพระวาจาแบบต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปี ที่ 7 ปี ค.ศ 2017 อ่านหนังสือกิจการอัครสาว ก แต่ละปีได้รับความสนใจจากสมาชิกองค์กร และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปีค.ศ 2018 ทางแผนกตั้งเป้าหมายไว้ 1,000 คน

 
อ่านต่อ...

     พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้กล่าวว่า “พระศาสนจักรได้รับกระแสเรียกให้เป็นพระศาสนจักรที่อธิษฐานภาวนา มีชีวิตจิตที่ลึ กซึ้ง คริสตชนทุกคนต้องมีชีวิตจิตของผู้เผยแผ่ธรรม มีชีวิตแห่งการรำพึงภาวนา” (E.A.23) “เครื่องหมายแห่งกาลเวลาประการหนึ่งใ นโลกปัจจุบันคือ การแสวงหาชีวิตฝ่ายจิตเพื่อการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนโดยการภาวนา “คริสตชนทุกวันนี้มุ่งมาดปรารถนาที่จะเรียนรู้กา รภาวนาเพื่อที่จะทำให้เกิดประสบการณ์ภาวนาอย่างลึกซึ้งและแท้จริง ทั้งๆที่มีอุปสรรคมิใช่น้อยจากวัฒนธรรมสมัยใหม่ ซึ่งในช่วงห ลังนี้ไม่เปิดโอกาสให้พบความเงียบสงบและการรำพึงภาวนาได้ง่ายนัก”(N.M.I.No.33)

             สำหรับจิตภาวนามีหลายรูปแบบ แต่ที่ทางวิทยาลัยแสงธรรมจัดขึ้นนั้นมี 5 รูปแบบ แบบที่1. จิตภาวนาตามแนวทางของคุ ณพ่อจอห์นเมนและคุณพ่อลอว์เรนซ์ ฟรีแมน,OSB. โดยคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยะศิริ และคุณเอมิลี่ เกตุทัด แบบที่2. จิตภาวนาแ บบมีสติตื่นรู้อยู่ปัจจุบัน 7 ระดับของนักบุญเทเรซาอาวิลลา โดยบราเดอร์ชุมพล ดีสุดจิต แบบที่3. จิตภาวนาแบบพระหฤทัยพระเยซ ูเจ้า โดยซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา แบบที่4. การภาวนาอาศัยพระคัมภีร์แบบเลคซีโอดีวีนา โดยพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล แล ะแบบที่5. การฝึกจิตภาวนาตามแบบของนักบุญอิกญาซีโอ โดยคุณพ่อวิชัย โภคทวี

อ่านต่อ...

     วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2017 คณะพลมารีย์ กรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อ เปโตร ชวลิต กิจเจริญ พร้อมด้วยแผนกองค์กรคริสตชนฆ ราวาส คำนับพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสฉลองศาสนนาม มีคาแอล ณ บ้านอับราฮัม

อ่านต่อ...

     คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท ร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส นำโดยภารดาหลุยส์วิริยะ ฉันทวโรดมณ์ จิตตาภิบาล และคุณ พ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 2017 ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงเรียนอัสสัม ชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โดยได้เชิญคุณพ่อคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย มาเป็นวิทยากรในหัวข้อจิตตารมณ์ธรรมทูตและแนวทางการปฏิ บัติตนตามพระวาจา

อ่านต่อ...