บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์
อภิเดช สุภาจักร

         

          HOME

         งานแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส

         บทความทั่วไป

         หนังสือกิจการอัครสาวก
 

 

เเนวทางเตรียมจิตใจสู่การฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม

 

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่
ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

 

 

 

 

 

งานเมตตาจิตด้านร่างกายและงานเมตตาจิตด้านจิตใจ

             งานเมตตาจิตด้านร่างกายและงานเมตตาจิตด้านจิตใจเป็นกิจการด้านเมตตาจิตที่เรากระทำเพื่อนำความรักและพระเมตตา ของพระเจ้าไปสู่ผู้ที่ยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือ

             พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า “ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” (มธ 5:7) และพระองค์ทรงสอนบัญญัติเ อกสองประการก็คือ “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน นี่คือบทบัญญัต ิเอกและเป็นบทบัญญัติแรก บทบัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกัน คือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มธ 22:37-39)


งานเมตตาจิตด้านร่างกาย
งานเมตตาจิตด้านร่างกาย คือ การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือด้านร่างกา ยและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ประกอบด้วย
1.   การให้อาหารคนหิวโหย
2.   การให้น้ำดื่มแก่ผู้กระหาย
3.   การให้เสื้อผ้าแก่ผู้ไม่มีนุ่งห่ม
4.   การให้ที่พักแก่ผู้ไร้ที่อยู่
5.   การเยี่ยมผู้ป่วย
6.   การเยี่ยมผู้ถูกจองจำ
7.   การฝังศพผู้ล่วงลับ

 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” หัวข้อของสมัชชาใหญ่ในประเทศไทย ปี ค.ศ. 2015 เป็นผลสืบเนื่องมาจากสมัชช าแห่งกรุงศรีอยุธยา ค.ศ. 1664 หรือเมื่อประมาณ 350 ปีที่ผ่านมา ทำให้พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเติบโตเรื่อยมา จนไ ด้รับพระฐานานุกรม เมื่อ ค.ศ. 1965

     โอกาสครบรอบ 350 ปี แห่งสมัชชาอยุธยานี้ ทำให้พระศาสนจักรแห่งประเทศไทย ได้ไตร่ตรองตนเองในฐานะ “ศิษย์พระคริส ต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” อันเป็นความท้าทายของโลกสังคมปัจจุบัน ที่ประชุมของสมัชชาครั้งนั้ใช้แนวทางตามคำสอนของสภ าสังคายนาวาติกันที่ 2 รวมทั้งจากคำสั่งสอนของพระสันตะปาปาในพระสมณสารต่างๆ และคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร

 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงลงพระนามในสมณลิขิตเตือนใจความปิติยินดีแห่งความรักเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2016 เนื้อหาในสมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้กล่าวถึงชีวิตครอบครัวในโลกปัจจุบัน มี 9 บท 325 ข้อ เผยแผ่เมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2016 สมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้เป็นผลมาจากการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก (วิสามัญ ครั้งที่ 3 ปี ค.ศ. 2014 สมัยสามัญครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 4-25 ตุลาคม ค.ศ. 2015) โดยเน้นคำสอนเรื่องครอบครัว เนื่องจาก “ความผาสุกของครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญที่ตัดสินอนาคตของโลกและของพระศาสนจักร” (ข้อ 31)

 

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับคณะภคินีพระหฤทัย ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จัดฝึกภาวนาให้ฆราวาส "เข้าเงียบจิตภาวนาด้วยพระทัยพระเยซู" ณ ห้องประชุมอารามพระหฤทัย คลองเ ตย เวลา 10.00-15.00น. โดยมีคุณพ่อชีวินสุวดินทร์กูร คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร คุณแม่เชลียง เวชยันต์ ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา แล ะทีมงาน สำหรับครั้งนี้ เป็นวันแรกของปีนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 30 คน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่ออภิเดช สุภาจั กร์ ผู้จัดการแผนก จัััดบู๊ธสัญจร นำพระวาจาสู่ปวงชน ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง เนื่องในโอกาสฉลองวัด ตัวแทนองค์กรไ้ร่วมกันนำสวด ลูกประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ มีคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ จิตตาธิการพลมารีย์ นำบทรำพึงลูกประคำ

เขต 1 กทม จิตตาธิการ 16 ท่าน ประจำการ 275 คน สนับสนุน 134 คน รวม 425 คน
เขต 1/1 รวม 85 คน
 เขต 2 จิตตาธิการ 3 ท่าน ประจำการ 70 คน สนับสนุน 18 คน รวม 91 คน
เขต 2/1 จิตตาธิการ 3 ท่าน ประจำการ 98 คน สนับสนุน 16 คน รวม 117 คน
เขต 3 จิตตาธิการ 2 องค์ ประจำการ 71 คน สนับสนุน 39 คน รวม 112 คน

   วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2018 คณะพระเมตตาร่วมกับ แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด ให้มีการฟื้นฟูจิ ตใจหนึ่งวัน ที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม จิตตาธิการคณะพระเมตตา คุณพ่อได้ให้ความรู้เรื่ องพระเมตตา และช่วงบ่าย คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับพระเมตตา

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018 สมาชิกพลมารีย์ ร่วมพิธีอาชีแอส พลมารีย์ เขต4 ณ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ(บ้านนา) โดยมี คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ จิตตาธิการเซนาตุส และคุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิเข้าร่วมพิธีด้วย

     วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม2018 คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท จัดสัมมนาประจำปี 2018 ณ รร.อัสสัมชัญบางรัก บราเดอร์หลุยส์วิริยะ ฉันทะวโรดม จิตตาธิการคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท ได้ให้ข้อคิดในฐานะที่เราเป็นK.B.S.เราต้องทำตัวให้สนิทกับพระองค์โดยการอ่ านพระคัมภีร์ อ่านหนังสือศรัทธา ฟังเทศน์ ช่วงเทศกาลมหาพรตเหลือเวลาอีก10กว่าวันเราใช้เวลาที่พระเจ้าให้กับเราแค่ไหน 1.สวด ภาวนา 2.พลีกรรมอดอาหาร 3.ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก เช่น คำพูดดีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่จำเป็นต้องช่วยเรื่องเงินอ ย่างเดียว เพิ่มการเสียสละ เพิ่มการภาวนาเพิ่มการถือศีลอดอาหารและให้เรามีน้ำใจต่อกัน

   วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ 2018 คณะพระเมตตาร่วมกับ แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด ให้มีก ารฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวัน ที่วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง มีผู้เข้าร่วมงานฟื้นฟูจิตใจครั้งนี้ 100 คน โดยมีคุณพ่อพง ศ์เทพ ประมวลพร้อม จิตตาธิการคณะพระเมตตา คุณพ่อได้ให้ความรู้เรื่องพระเมตตา และช่วงบ่าย คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล ค ณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับพระเมตตา