เชิญชวนอ่านหนังสือกิจการอัครสาวก
 
อารัมภบท
     กจ 1:1-5 อารัมภบท
    
กจ 1:6-11 พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
  l. พระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม
    
กจ 1:12-14 บรรดาอัครสาวก
      
กจ 1: 15-26ผู้ได้รับเลือกแทนยูดาส
      
กจ 2: 1-13วันเปนเตกอสเต
      
กจ 2: 14-36 เปโตรปราศรัยต่อหน้าประชาชน                     อ่านต่อ...
 บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์
อภิเดช สุภาจักร

  

       Home

       รวมบทความทั่วไป
                  
บทนำเพลงสดุดี 1-20
               - 
บทนำเพลงสดุดี 21-40
               - 
บทนำเพลงสดุดี 41-60
               - บทนำเพลงสดุดี 61-80
               -
บทนำเพลงสดุดี 81-100
             - 
บทนำเพลงสดุดี 101-120
               -
บทนำเพลงสดุดี 121-150
                   - บทความเรื่องจงให้อภัย จงอย่าลืม
                   -
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
                   -
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสถูกตัดศีรษะ
                   -
พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 1

                   - พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 2

                   - ฉลองแม่พระบังเกิด

                   - การรับศีลและการแก้บาปเป็นของคู่กัน
                   -
อารักขเทวดา
                   -
นักบุญฟรังซิสอัสซีซีองค์อุปถัมภ์
                   -
ระลึกถึง นักบุญโฟสติน่า โควัลสกา
                   -
ระลึกถึงนักบุญบรูโน
                   -
ฉลองแม่พระแห่งลูกประคำ
                   -
เพ่งพินิจรำพึงไตร่ตรองชีวิตประจำวัน
                   -
คุณค่าของการสวดสายประคำในครอบครัว
                 -
นักบุญซีมอน อัครสาวกผู้ร้อนรน องค์อุปถัมภ์คนเลื่อยไม้
                 -
ทำไมพระศาสนจักรจึงศักดิ์สิทธิ์
                 -
ทำไมจึงเรียก พระนางมารีย์ ว่าเป็น ผู้ปฏิสนธินิรมล
                 -
สมโภชนักบุญทั้งหลาย
                 -
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
                 -
ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน แห่งตูรส
                 -
เทียน 4 เล่มกับเทศกาลเตรียมรับเสด็จ
                 -
มารู้จักกับสมาคมนักบุญวินเซนเดอ ปอลแห่งประเทศไทย
                 -
ความเมตตาไม่เคยล้าสมัย
                 -
ความร่วมมือในงานแพร่ธรรม คือ ...
                 -
พลังแห่งคำอธิษฐาน
                 -
สมณสาสน์ว่าด้วยการทำงาน
                 -
ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงปรารถนาให้คริสตชนเจริญชีวิต
                  
ในความยากจน
                 -
นักบุญ มาร์ตินา มรณสักขี
               - พระคุณของพระจิต
             - สัญลักษณ์ของพระจิตเจ้า

 

 

     -  พิธีอาชีแอสของคณะพลมารีย์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
     - 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแผนก
     -
แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสร่วมกับคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิททำความเข้าใจภาพรวมของวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วม
     -
การเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาล
     -
โครงการเสริมสร้างเอกภาพองค์กรคริสตชนฆราวาส

     - องค์กรคริสตชนฆราวาสทำงานแพร่ธรรมอย่างไร
     - คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

     - กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

     - งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ
     - ประชุมคณะกรรมการองค์กรคริสตชนหราวาส 11 ตุลาคม 2016
     - ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอกและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส 14 พฤศจิกายน 2016
     -ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส 19 มกราคม 2017
     - สัมมนาประจำปีคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท
     - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทจัดไปแสวงบุญ ณ บ้านกลารา สวนสันติธรรม ลำไทร
     - เข้าเงียบคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

                                                                  

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2017 คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส จัดประชุมคณะกรรมการบ ริหารงานแผนก ฯ ที่ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ วัดนักบุญเทเรซา (หนองจอก)  มีผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน
สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อ ติดตามงานองค์กรของแต่ละองค์กร ตามแผนอภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ รวมทั้งกิจกรรมต ามพระสมณสาส์น Laudato Si ตามปริบทขององค์กร และติดตามงานเอกสารเกี่ยวกับรักครอบครัว ภาวนา  อ่านพระวาจา มีความคืืบ หน้า คือ จัดทำร่วมกันกับแผนก คริสตชนฆราวาส และแผนกครอบครัว และยังมีงานการอ่านพระวาจาต่อเนื่อง กิจการอัครสาวก มี ยอดจำนวนการอ่านเพิ่มขึ้น และจะร่วมกันรณรงค์ให้มากขึ้นต่อไป
และในการประชุมก็ได้ปรึกษาหารืองานที่จะจัดทำร่วมกันในอนาคต

อ่านต่อ...

    

    " อุลตรียา ระดับชาติ " คูร์ซิลโล วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2017 คณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา จัดงานอุลตรีย าระดับชาติ ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน  เริ่มจากวจนพิธีกรรมเปิด โดย คุณพ่อ วีระ ผังรักษ์ และแบ่งปันความรักข องพระเจ้า จากนั้น เป็นการสวดสายประคำ-ศีลอภัยบาป สุดท้าย เป็นพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราช ยอห์น บอ สโก ปัญญา กฤษเจริญ พร้อมด้วย คุณพ่อ วีระ ผังรักษ์ คุณพ่อ วิชาญ กิจเจริญ คุณพ่อ วิชชุกรณ์ เกตุภาพ และคุณพ่อ พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์

    

         วันที่ 9 กรกฎาคม 2017 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ร่วมกับองค์กรเผยแผ่ธรรมจัดบูธนำพระวาจาสู่ปวงชน. ที่วัดนักบุญหลุยส์มารีย์ (บางแค)  เนื่องในโอกาสฉลองวัด ขอบคุณพ่อประทีป สุทธินาวิน เจ้าอาวาส และสภาภิบาลที่ให้แผนกฯ ได้มีโอกาสเชิญชวนคริสตชนและผู้สนใจนำพระวาจาสู่ครอ บครัวและเพื่อนพี่น้อง
 

         อ่านต่อ...

                 พระคัมภีร์ไบเบิลเริ่มต้นด้วยการสร้างมนุษย์ชายและหญิงของพระเป็นเจ้า ซึ่งทั้งสองได้กลายเป็นเนื้อเดียวกัน และจบด้ วยภาพงานฉลองมงคลสมรสของลูกแกะ พระคัมภีร์กล่าวถึงการสมรสอยู่เสมอ ทั้งในส่วนที่เป็น “ธรรมล้ำลึก” เรื่องการสมรส, ประวั ติศาสตร์เกี่ยวกับการสมรส, ปัญหาเกี่ยวกับการสมรส และการฟื้นฟูการสมรสในพันธสัญญาที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำกับพระศาสนจั กร

อ่านต่อ...

    วันอังคารที่ 23  พฤษภาคม ค.ศ 2017 เวลา 9.00 น.-12.15 น. คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส   จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานแผนก ฯ ที่ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ วัดนักบุญเทเรซา (หนองจอก)  มีผู้เข้าร่วม 13 ท่านจาก คณะพลมารีย์, วินเซน เดอ ปอล, อัศวินแห่งศีลมหาสนิท คูร์ซิลโล เซอร์ร่า , แพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา,  พระเมตตา  และตัวแ ทนองค์กรเผยแผ่ธรรมของวัด โดยมีคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ ที่ปรึกษาแผนก ฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

อ่านต่อ...คณะเทเรเซี่ยนประเทศไทย(Theresian Thailand)
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยความรัก คำ ภาวนา และงานแพร่ธรรม

วิสัยทัศน์
คริสตชนสตรีรวมเป็นหนึ่งเดียวในความรักและการภาวนา เพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ ให้กำลังใจเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งเพื่อกระแสเ รียกและการ
ดำ เนินชีวิตตามคุณค่าแห่งวรสาร

บทภาวนาของคณะเทเรเซี่ยน
ข้าแต่ท่านนักบุญเทเรซา ข้าพเจ้าทั้งหลายขอความช่วยเหลือจากท่าน ท่านเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและผู้ใกล้ชิดกับพระองค์ ขอท่า นโปรดวอนขอพระเจ้าให้ข้าพเจ้าทุกคนได้รับพระพรและพระหรรษทาน เพื่อจะได้เป็นคริสตชนที่ดี รู้จักรักหมู่คณะ และรู้จักรับใช้พี่น้อง ต ามแบบฉบับของท่านจะได้มีบุญอย่างท่านด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอทั้งนี้ด้วยเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้า ทั้งหลาย อาแมน     วันอังคารที่ 11 เมษายน ค.ศ 2017 คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑ ลกรุงเทพ ฯ จัดประชุมที่ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก มีผู้เข้าร่วมประชุม 13 ท่าน โอกาสนี้คุณพ่อชวลิต  กิ จเจริญ ที่ปรึกษา ของแผนกฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

         อ่านต่อ...

     วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ 2017 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสร่วมกับคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท มีภราดาหลุยส์  วิริยะ  ฉัน ทวโรดม จิตตาภิบาล และ คุณศุภรดา  เกาะสุวรรณ์ ประธานฯ ร่วมเตรียมบุคลากรเป็นผู้นำกลุ่มวัดของคณะฯ ให้เป็นผู้ฝักใฝ่ในการน ำพระวาจาและข้อความเชื่อพระศาสนจักรสู่ภาคปฏิบัติ  โดยการทำความเข้าใจภาพรวมของวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วม

อ่านต่อ...