เชิญชวนอ่านหนังสือกิจการอัครสาวก
 
อารัมภบท
     กจ 1:1-5 อารัมภบท
    
กจ 1:6-11 พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
  l. พระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม
    
กจ 1:12-14 บรรดาอัครสาวก
      
กจ 1: 15-26ผู้ได้รับเลือกแทนยูดาส
      
กจ 2: 1-13วันเปนเตกอสเต
      
กจ 2: 14-36 เปโตรปราศรัยต่อหน้าประชาชน                     อ่านต่อ...
 บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์
อภิเดช สุภาจักร

  

       Home

       รวมบทความทั่วไป
                  
บทนำเพลงสดุดี 1-20
               - 
บทนำเพลงสดุดี 21-40
               - 
บทนำเพลงสดุดี 41-60
               - บทนำเพลงสดุดี 61-80
               -
บทนำเพลงสดุดี 81-100
             - 
บทนำเพลงสดุดี 101-120
               -
บทนำเพลงสดุดี 121-150
                   - บทความเรื่องจงให้อภัย จงอย่าลืม
                   -
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
                   -
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสถูกตัดศีรษะ
                   -
พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 1

                   - พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 2

                   - ฉลองแม่พระบังเกิด

                   - การรับศีลและการแก้บาปเป็นของคู่กัน
                   -
อารักขเทวดา
                   -
นักบุญฟรังซิสอัสซีซีองค์อุปถัมภ์
                   -
ระลึกถึง นักบุญโฟสติน่า โควัลสกา
                   -
ระลึกถึงนักบุญบรูโน
                   -
ฉลองแม่พระแห่งลูกประคำ
                   -
เพ่งพินิจรำพึงไตร่ตรองชีวิตประจำวัน
                   -
คุณค่าของการสวดสายประคำในครอบครัว
                 -
นักบุญซีมอน อัครสาวกผู้ร้อนรน องค์อุปถัมภ์คนเลื่อยไม้
                 -
ทำไมพระศาสนจักรจึงศักดิ์สิทธิ์
                 -
ทำไมจึงเรียก พระนางมารีย์ ว่าเป็น ผู้ปฏิสนธินิรมล
                 -
สมโภชนักบุญทั้งหลาย
                 -
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
                 -
ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน แห่งตูรส
                 -
เทียน 4 เล่มกับเทศกาลเตรียมรับเสด็จ
                 -
มารู้จักกับสมาคมนักบุญวินเซนเดอ ปอลแห่งประเทศไทย
                 -
ความเมตตาไม่เคยล้าสมัย
                 -
ความร่วมมือในงานแพร่ธรรม คือ ...
                 -
พลังแห่งคำอธิษฐาน
                 -
สมณสาสน์ว่าด้วยการทำงาน
                 -
ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงปรารถนาให้คริสตชนเจริญชีวิต
                  
ในความยากจน
                 -
นักบุญ มาร์ตินา มรณสักขี
               - พระคุณของพระจิต
             - สัญลักษณ์ของพระจิตเจ้า

 

 

     -  พิธีอาชีแอสของคณะพลมารีย์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
     - 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแผนก
     -
แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสร่วมกับคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิททำความเข้าใจภาพรวมของวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วม
     -
การเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาล
     -
โครงการเสริมสร้างเอกภาพองค์กรคริสตชนฆราวาส

     - องค์กรคริสตชนฆราวาสทำงานแพร่ธรรมอย่างไร
     - คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

     - กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

     - งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ
     - ประชุมคณะกรรมการองค์กรคริสตชนหราวาส 11 ตุลาคม 2016
     - ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอกและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส 14 พฤศจิกายน 2016
     -ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส 19 มกราคม 2017
     - สัมมนาประจำปีคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท
     - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทจัดไปแสวงบุญ ณ บ้านกลารา สวนสันติธรรม ลำไทร
     - เข้าเงียบคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

                                                                  

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เขต 1 กทม จิตตาธิการ 16 ท่าน ประจำการ 275 คน สนับสนุน 134 คน รวม 425 คน
เขต 1/1 รวม 85 คน
 เขต 2 จิตตาธิการ 3 ท่าน ประจำการ 70 คน สนับสนุน 18 คน รวม 91 คน
เขต 2/1 จิตตาธิการ 3 ท่าน ประจำการ 98 คน สนับสนุน 16 คน รวม 117 คน
เขต 3 จิตตาธิการ 2 องค์ ประจำการ 71 คน สนับสนุน 39 คน รวม 112 คน

    วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2018 คณะพระเมตตาร่วมกับ แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด ให้มีการฟื้นฟูจิ ตใจหนึ่งวัน ที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม จิตตาธิการคณะพระเมตตา คุณพ่อได้ให้ความรู้เรื่ องพระเมตตา และช่วงบ่าย คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับพระเมตตา

อ่านต่อ...

           วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018 สมาชิกพลมารีย์ ร่วมพิธีอาชีแอส พลมารีย์ เขต4 ณ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ(บ้านนา) โดยมี คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ จิตตาธิการเซนาตุส และคุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิเข้าร่วมพิธีด้วย

อ่านต่อ...

        วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม2018 คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท จัดสัมมนาประจำปี 2018 ณ รร.อัสสัมชัญบางรัก บราเดอร์หลุยส์วิริยะ ฉันทะวโรดม จิตตาธิการคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท ได้ให้ข้อคิดในฐานะที่เราเป็นK.B.S.เราต้องทำตัวให้สนิทกับพระองค์โดยการอ่ านพระคัมภีร์ อ่านหนังสือศรัทธา ฟังเทศน์ ช่วงเทศกาลมหาพรตเหลือเวลาอีก10กว่าวันเราใช้เวลาที่พระเจ้าให้กับเราแค่ไหน 1.สวด ภาวนา 2.พลีกรรมอดอาหาร 3.ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก เช่น คำพูดดีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่จำเป็นต้องช่วยเรื่องเงินอ ย่างเดียว เพิ่มการเสียสละ เพิ่มการภาวนาเพิ่มการถือศีลอดอาหารและให้เรามีน้ำใจต่อกัน

         อ่านต่อ...

    วันเสาร์ที่  24 กุมภาพันธ์ ค.ศ 2018 คณะพระเมตตาร่วมกับ แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด ให้มีก ารฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวัน ที่วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง มีผู้เข้าร่วมงานฟื้นฟูจิตใจครั้งนี้  100 คน โดยมีคุณพ่อพง ศ์เทพ ประมวลพร้อม  จิตตาธิการคณะพระเมตตา คุณพ่อได้ให้ความรู้เรื่องพระเมตตา และช่วงบ่าย คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล ค ณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับพระเมตตา

อ่านต่อ...

    หนังสือเดินรูป หมายถึง เดินรูป 14 ภาค (Way of the Cross) รำพึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า ที่เราชาวคาทอลิกปฏิบัติในเ ทศกาลมหาพรต
ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา (Pope’s Prayer Intention for 2018) ซึ่งมีพิมพ์อยู่ในปฏิทินคาทอลิก เช่น ของเดือนมี นาคม ค.ศ. 2018 “เพื่อพระศาสนจักรจะได้ตระหนักถึงความเร่งด่วนที่จะอบรมการพิเคราะห์แยกแยะฝ่ายจิต ทั้งในระดับส่วนตัวและ หมู่คณะ”
เพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ (Plenary Indulgence) จะต้องปฏิบัติ 3 ประการด้วยทุกครั้ง ได้แก่

ก. การรับศีลอภัยบาป
ข. การรับศีลมหาสนิท
ค. การภาวนาตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปา
และเลือกทำกิจศรัทธาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การเฝ้าศีลมหาสนิท การสวดสายประคำในวัดการอ่านพระคัมภีร์อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง และ การเดินรูป 14 ภาคภายในวัด หรือสถานที่เดินรูปอย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ...

    วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ นำโดยคุณสุขใจ กุลชัยพานิช ร่วมกับศา สนสัมพันธ์ไปร่วมทำอาหารเลี้ยงเด็กๆที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น วัดนักบุญอันนา ท่าจีน และทำกิจกรร มตัดผมให้แก่เด็กๆด้วย คุณธานินทร สุวรรณเศรษฐ ประธานกลุ่มอัสสัมชัญ ไปช่วยสอนหนังสือให้เด็กๆ

อ่านต่อ...

 

วันเสาร์ที่  17 กุมภาพันธ์ ค.ศ 2018 คณะพระเมตตาร่วมกับ แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด ให้มีการฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวัน ที่วัดเซนต์จอห์น มีผู้เข้าร่วมงานฟื้นฟูจิตใจครั้งนี้ 110 คน โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม จิตตาธิการคณะพระเมตตา คุณพ่อได้ให้ความรู้เรื่องพระเมตตา  และช่วงบ่าย คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เจ้าอาวาส วัดเซนต์จอห์น พูดเรื่อง พระเมตตาพระเจ้า  เปิดเผยผ่านทางนักบุญโฟสตินาวันจันทร์ที่ 12  กุมภาพันธ์  ค.ศ 2018 คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑ ลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการแผนกฯ ที่ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ วัดนักบุญเทเรซา (หนองจอก) มีผู้เข้าร่วมประชุม  13 ท่าน เ พื่อติดตามงานโครงการของแผนก ฯ เดือน มกราคมและพูดคุยเกี่ยวกับงานโครงการต่าง ๆ ที่จะทำร่วมกันวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2018 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตฯ โดยมีคุณพ่ออภิเดช สุภาร์จักร์ เป็นผู้จัดการแผนก จัดกิจ กรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน ที่วัดนักบุญเปาโล (บ้านนา) ในโอกาสฉลองวัด มีผู้ไปดำเนินกิจกรรม 5 คน สอนผู้สนใจร้อยสายประคำ และแ นะนำให้รักการภาวนา อ่านพระวาจา ขอขอบคุณคุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ เจ้าอาวาสที่อนุญาตให้ทางแผนกฯ ได้มีโอกาสจัดกิจจกรมนี้วันพฤหัสบดีที่ 18มกราคม 2018 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะพระหฤทัยของพระเยซ ูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จัดเข้าเงียบ "จิตภาวนาด้วยดวงพระทัยพระเยซู”สำหรับครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้ายของคอร์ส ปี2017 ซึ่งมีสมาชิกใหม่จากวั ดพระวิสุทธิวงค์ลำไทร เข้าร่วมจิตภาวนา 10 คน ณ อารามพระหฤทัยฯคลองเตย