พิธีกรรมและการภาวนาส่วนตัว

 

เมื่อบางคนทำผิดต่อคุณ

 

ชุบชีวิตด้วยมิตรภาพ

 

ฉลองนักบุญ วันที่ ๔ กันยายน นักบุญโบนีฟาส ที่ ๑, พระสันตะปาปา

 

การสวดสายประคำและงานแพร่ธรรม

 

แม่พระมหาทุกข์ 15 กันยายน

 

พระนางมารีย์พระมารดาของพระเจ้า

 

บทภาวนาแด่พระนางมารีย์แห่งคำแนะนำที่ดี

 

พระนางมารีย์ดวงดาราแห่งท้องทะเล

 

วันละนิดกับข้อคิดจากบทเทศน์คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2018 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

 

บทความดีดีจากคุณพ่อมชาย อัญชลัพรสันต์ ตอน กิจการแห่งความเชื่อ

 

บทความดีดีจากคุณพ่อสมชาย อัญชลัพรสันต์ ตอน เอฟฟาธา “จงเปิดเถิด”

 

บทความดีดีจากคุณพ่อสมชาย อัญชลัพรสันต์ ตอน กฎของมนุษย์และกฎของพระเจ้า

 

บทความดีดีจากคุณพ่อสมชาย อัญชลัพรสันต์ ตอน การน้อมรับฟังพระวาจาและการติดตามองค์พระเยซูคริสตเจ้า

 

บทความดีดีจากคุณพ่อสมชาย อัญชลัพรสันต์ ตอน บทสรุปชีวิตของแม่พระบทเรียนชีวิตของเรา

 

บทความดีดี โดยคุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์.....ตอน “รอยร้าวเล็กๆ ความร้าวฉานน้อยๆ”

 

บทความดีดี โดยคุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ ตอน การเดินทางชีวิตคริสตชน

 

บทความดีดีโดยคุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ ตอน คุณค่าแห่งชีวิตนิรันดร

 

บทความดีดีโดยคุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ ตอน คนรวยผิดตรงไหน

 

บทความดีดี โดยคุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ ตอน ความซื่อสัตย์

 

วันละนิดกับข้อคิดจากบทเทศน์คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ  วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 18 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

 

ฉลองนักบุญ วันที่ ๑๖ ตุลาคม นักบุญเยราร์ด มาแยลลา

 

ฉลองนักบุญ วันที่ ๑๘ ตุลาคม นักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

 

ธรรมเนียมปฏิบัติ ในเดือน ระลึกถึงผู้ล่วงลับ

 

ความเชื่อคาทอลิกเกี่ยวกับความตาย การพิพากษา สวรรค์ และนรก

 

เริ่มต้นปีพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า และการฉลองพระคริสตสมภพ

 

รวมเพลงคริสตมาส

 

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเป็นการรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ในวันสิ้นพิภพ

 

ต้นคริสตมาส เทียนและพวงมาลัย

 

ประวัติวันคริสต์มาส

 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาส

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพญาสามองค์

 

happy birthday jesus

 

วันละนิดกับข้อคิดจากบทเทศน์คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2018 ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

 

ฉลองนักบุญ วันที่ ๑๕ มกราคมนักบุญพอลแห่งธีปส์ ฤาษีคนแรกของพระศาสนจักร

 

ความหมายของอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงทำ

 

ความเชื่อของยอแซฟกับมารีย์

 

ความหมายของการติดตามพระเยซูเจ้า

 

พระหรรษทาน

 

พิธีกรรมเป็นบ่อเกิดแรกและจำเป็นที่ผู้มีความเชื่อจะตักตวงชีวิตจิตแบบคริสตชนอย่างแท้จริง

 

บทบาทของพระคัมภีร์ในพิธีกรรม

 

อธิบายพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดยคุณพ่อฟรังซิส ไก้ส์  ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ตอนที่ 1

 

อธิบายพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดยคุณพ่อฟรังซิส ไก้ส์ ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ตอนที่ 2

 

อธิบายพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดยคุณพ่อฟรังซิส ไก้ส์ ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ตอนที่ 3

 

อธิบายพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดยคุณพ่อฟรังซิส ไก้ส ์ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ตอนที่ 4

 

 แง้มมองพระคัมภีร์

 

หน้าที่ต่อบิดามารดา

 

ความหมายของเถ้า