แปลสรุปจาก แปลจาก  Resolving Everyday Conflict (ตอนที่ 18)
โดย  Ken Sande และ Kevin  Johnson หน้า 90-94.


 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม

เมื่อบางคนทำผิดต่อคุณ  พระเจ้าทรงต้องการให้คุณเริ่มก้าวแรกในการแสวงหาสันติ แม้ถ้าคุ ณเชื่อว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิด ถ้าคุณคิดว่าคำบ่นของคนอื่นเกี่ยวกับคุณจะไม่มีใครรู้ หรือเป็นการเข้าใจผิด  คุณอาจสรุปว่า คุณไม่รับผิดชอบ ไม่ต้องเริ่มฟื้นฟูให้เกิดสันติ สรุปผิดแ ล้ว ไม่ตรงกับการสอนของพระเยซูเจ้า

“ขณะที่ท่านนำเครื่องบูชาไปถวายยังพระแท่น ถ้าระลึกได้ว่าพี่น้องของท่านมีข้อบาดหมางกับท่านแล้ว จงวางเครื่องบูชาไว้หน้าพระแท่น กลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อน  แล้วจึงค่อยกลั บมาถวายเครื่องบูชานั้น” (มธ 5:23-24)

มีเหตุผลบางประการสนับสนุนให้คุณเริ่มการคืนดี แม้ถ้าคุณไม่คิดว่าตนทำผิด

ประการสำคัญที่สุด คือ พระเยซูเจ้าทรงสั่งคุณให้ไป คุณจึงควรเริ่มก้าวแรกสู่สันติ ด้วยความร ักต่อผู้อื่น ปรารถนาให้เขาได้ดี คุณจะมีสันติในใจ ไปหาคนที่บ่นว่าคุณ ฟังเขาอย่างใส่ใจ คุณอาจพบความผิดที่คุณมองไม่เห็น หรือเป็นโอกาสแสดงให้คนอื่นให้พบว่ามันไม่จริง ไ ม่ว่าอย่างไร คุณจะมีมโนธรรมชัดแจ้ง  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นของสันติแท้

เมื่อบางคนทำผิดต่อคุณ

พระเจ้าทรงต้องการให้คุณไปหาคนอื่น  เมื่อคุณเชื่อว่าเป็นความผิดร้ายแรงเกินกว่าจะมองข้า มไป  นี่คือเหตุผลที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ถ้าพี่น้องของท่านทำผิด จงตักเตือนเขา ถ้าเขากลับใจ จงให้อภัยแก่เขา” (ลก 17:3) บางครั้งเราอาจตัดสินใจยากว่า ความผิดของคนนั้นร้ายแ รงหรือไม่  มีข้อพิจารณา คือ
 

             ฉันต้องไป  หากข้อขัดแย้งนั้นทำลายความสัมพันธ์ของฉันกับบางคน

             ถ้าความรู้สึก  ความคิด คำพูด หรือกิจการนั้นมารบกวนคุณบ่อยๆ แม้คุณอาจให้อภัยแล้ว แต่ยังเครียดและขุ่นเคืองอยู่อีก  จึงต้องแก้ไข
ฉันต้องไป  เมื่อข้อขัดแย้งกำลังทำร้ายคนอื่น

             ข้อขัดแย้ง หรือ การทะเลาะกัน มันแรงเกินกว่าจะทิ้งไว้ ผลของมันทำร้ายคุณหรือคนอื่น นักบุญเปาโลจึงสอนเราให้ปกป้องผู้อื่นมิให้ถูกชักนำไปทำบาป (1 คร 5:1-13)

ฉันต้องไป  เมื่อข้อขัดแย้งทำร้ายผู้ทำให้ไม่พอใจ

             คุณต้องชี้แจงความผิด เมื่อทำร้ายผู้กระทำนั้น ไม่ว่าทำร้ายตนเอง เช่น แอลกอฮอล์ หรือทำลายความสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือกับพระเจ้า  เพ ื่อความดีของคนอื่น เป็นพิเศษครอบครัว  เพื่อนสนิท เราต้องรับผิดชอบ อย่าปล่อยให้คนที่เรารักติดกับในบาปหนัก

ฉันต้องไป  เมื่อข้อขัดแย้งไม่ให้เกียรติพระเจ้า

             ถ้าใครประกาศว่าเป็นชาวคริสต์ แต่ประพฤติไม่เหมาะสม อาจจำเป็นต้องบอกเขาให้ปรับปรุงความประพฤติ แต่มิได้หมายความว่าทุกเรื่องเล็ กๆ เพราะพระเจ้าทรงอดทนกับสิ่งที่เราทำผิด แต่เมื่อบาปของบางคนมีผลชัดเจนจนผู้อื่นมองชาวคริสต์ส่วนรวมไม่ดีไปด้วย จึงจำเป็นต้องแก้ไข

พระคัมภีร์สอนว่า “จงตักเตือนแก้ไขเขา ด้วยความอ่อนโยน” (กท 6:1)