วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 18
สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน กท 5:1-6 / ลก 11:37-46

             วันนี้นักบุญลูกาผู้นิพนธ์พระวรสาร ได้นำเรื่องพระเยซูเจ้าทรงรับประทานอาหาร เมื่อ “ฟาริสีคนหนึ่งได้เชิญพระองค์ไปรับประทานอาหารที่บ้าน” (ลก 11:37) ช่างเป็นความคิดที่ดี  เจ้าภาพจะรู้สึกอย่างไร เมื่อแขกที่รับเชิญละเลยจารีตพิธีของการชำระล้าง ที่ไม่ใช่เป็นกฎหมาย แต่เป็นธรรมประเพณีโบราณของบรรดารับบี และยังได้ตัดสินพระองค์ ด้วยมาตรฐานทางสังคม ฟาริสีคนนั้นไม่ได้รับแรงบันดาลใจอะไรอื่นในวันนั้น และการกระทำของพระองค์ก็ไม่ได้ขัดต่อการเมือง

             พระวรสารได้แสดงให้เราเห็นว่า มีกรณีน้อยมาก ที่พระเยซูเจ้าจะทรงกระทำ แล้วเราจะพูดอย่างไร? ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม ในฐานะที่เราเป็นคริสตชนคนหนึ่ง เราจะเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงตำหนิการถือศีลธรรมแบบสองมาตราฐาน การเสแสร้งเพื่อสร้างความปรองดองหรือการหลอกลวง “ชาวฟาริสีเอ๋ย ท่านล้างถ้วยชามด้านนอก แต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้าย” (ลก 11:39) ทุกวัน พระวาจาของพระเป็นเจ้าตั้งคำถามเราทุกวัน ที่เราได้ซ่อนคุณค่าที่แท้จริง แต่แสดงบาป ความอวดดี และความเห็นแก่ตัวออกมา 

             ให้เราถามตัวเองว่า อะไรสำคัญมากกว่ากันสำหรับพระเป็นเจ้า มือที่สะอาด หรือ ความคิดและหัวใจที่สะอาด? ทำไมพระเยซูเจ้าจึงกระตุ้นให้เราทำทาน? เมื่อเราได้ให้สิ่งใดอย่างอิสระและเต็มไปด้วยความใจกว้าง ต่อคนที่ขัดสน เราได้แสดงออกถึงความรัก ความเมตตา ความใจดี และความกรุณา และถ้าใจเต็มไปด้วยความรักและความเมตตากรุณา ก็ไม่มีที่ว่างสำหรับความอิจฉา สำหรับความโลภ สำหรับความขมขื่น ท่านได้ปล่อยให้ความรักของพระเป็นเจ้า เปลี่ยนแปลงใจของท่าน ความคิดของท่าน และกิจการต่างๆของท่านต่อเพื่อนบ้านของท่านหรือไม่?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดทำให้ลูกเต็มเป็นด้วยความรักของพระองค์ และโปรดเพิ่มความกระหายความศักดิ์สิทธิ์ โปรดชำระจิตใจลูกให้สะอาดจากความคิดที่ไม่ดี และให้ลูกได้กระทำด้วยความใจดีและยุติธรรม และพูดด้วยถ้อยคำที่แสดงความรักต่อทุกคน.