ที่มา : Sinapis

ฉลองนักบุญ วันที่ ๑๘ ตุลาคม
นักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร
St. Luke the Evangelist

             นักบุญลูกามาจากเมืองอันติโอก ซึ่งในยุคแรกของคริสตศาสนาเป็นศูนย์กลางที่สำคัญมาก นักประวัติศาสตร์ไม่ทราบว่าก่อนเป็นคริสตชนท่านนับถือศาสนายูดายหรือลัทธิอื่น แต่ความเห็นส่วนมากคิดว่าท่านเป็นคนต่างศาสนาที่กลับใจ

             นักบุญลูกาได้รับการศึกษาเป็นแพทย์ พวกนักวิชาการด้านโบราณคดีและวรรณกรรมโบราณถือว่าท่านเป็นนักประวัติศาสตร์คนสำคัญของยุคสมัย ท่านใช้ภาษากรีกอย่างมีสไตล์โดดเด่นและให้ข้อมูลถูกต้องในการเล่าถึงชีวิตพระคริสต์และการเดินทางประกาศธรรมของพวกอัครสาวก

             ในวรสารของท่าน นักบุญลูกาได้ยืนยันบทบาทสำคัญของพระนางมารีย์พรหมจารี ธรรมประเพณีถือว่าท่านได้วาดภาพพระนางหลายภาพ และภาพที่มีชื่อว่า "ความรอดของชาวโรมัน" ยังคงตกทอดมาถึงทุกวันนี้ที่สักการสถานเซนต์แมรี่ มาจอรี (Basilica of St. Mary Major)

             ธรรมประเพณีบางสายเชื่อว่านักบุญลูกาเป็นศิษย์ของพระเยซูโดยตรงก่อนที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ ส่วนสายอื่นๆ ถือว่าท่านถือความเชื่อในภายหลัง หลังจากนักบุญเปาโลกลับใจ ท่านได้ร่วมติดตามในฐานะแพทย์ส่วนตัว ซึ่งทำให้ท่านได้บันทึกชีวิตและการเดินทางของนักบุญเปาโลดังที่ปรากฏในหนังสือกิจการอัครสาวก ท่านอาจจะลงมือเขียนเรื่องเหล่านี้ที่กรุงโรม อันเป็นที่ๆ บันทึกได้สิ้นสุด

             นักบุญลูกาเป็นหนึ่งในกลุ่มมิตรสหายที่ไม่ทอดทิ้งนักบุญเปาโลเมื่อเขาถูกจำคุกและรับความตายที่โรมในปี ๖๗ กล่าวกันว่าหลังจากนั้นท่านได้เที่ยวสอนไปทั่วเมดิเตอร์เรเนียน และอาจจะสิ้นชีพด้วยการเป็นมรณสักขีเช่นกัน