วันพุธที่ 4 กันยายน 19 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
 

บทอ่าน คส 1:1-8 / ลก 4:38-44

     การเจ็บป่วย (illness) คือ ภาวะที่ร่างกายขาดความสมดุล ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในได้ ทำให้เกิดความผิดปกติทั้งร่างกายและจิตใจ และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในสังคมได้ตามปกติ ถ้าป่วยมากก็จะเรียกว่าป่วยหนัก การดูแลสุขภาพในระยะเจ็บป่วยจำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมการเจ็บป่วย ลักษณะผู้ป่วย และบทบาทของพยาบาล ในการดูแล ระยะเข้ารับการรักษาจากแพทย์ (medical care contact stage) เป็นระยะที่ผู้ป่วยเข้ารับการวินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค และวางแผนให้การรักษาจากแพทย์ ตรงจุดนี้บุคคลจะได้รับสิทธิ์การเข้าสู่บทบาทผู้ป่วย
 

     ใครบ้างเป็นผู้รับธุระให้ท่าน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น? บรรดาสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้าได้นำปัญหาของพวกเขามาหาพระองค์ เพราะพวกเขารู้ว่า พระองค์พร้อมและสามารถเผชิญกับความยากลำบากต่างๆ ความทุกข์ และการเจ็บไปไข้ได้ป่วย เมื่อซีมอน เปโตรได้นำพระเยซูเจ้ามาที่บ้านของตน เพื่อรับประทานอาหารในวันสับบาโต (หลังจากที่พระองค์ได้เทศนาในศาลาธรรมเมืองกาเปอร์นาอุมแล้ว) พระเยซูเจ้าได้ทรงรักษาแม่ยายนักบุญเปโตร เพราะพระองค์ได้ฟังคำภาวนาของเขา พระองค์ไม่สามารถจะหลบหลีกฝูงชน ในที่ที่พระองค์ได้เสด็จไป
 

     ไม่มีใครที่ขอความช่วยเหลือจากพระองค์แล้ว จะผิดหวัง การที่พระองค์ได้บำบัดรักษาคนเจ็บป่วยจำนวนมาก รวมทั้งการขับไล่ปิศาจด้วย แสดงว่า พระวาจาของพระองค์มีอำนาจ และเป็นข่าวดีของพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า เมื่อพระองค์ได้สั่งไข้ มันก็ได้หายทันที  เมื่อพระองค์ได้สั่งปิศาจ มันก็ออกไปจากคนที่มันสิงเช่นเดียวกัน เพราะมันยอมรับว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า และพระองค์ทรงมีอำนาจในการทำลายอาณาจักรของมัน และทำให้คนที่มันสิงสู่เป็นอิสระ พระองค์เสด็จมา เพื่อปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระจากบาปและปิศาจ ท่านแสวงหาอิสรภาพในพระคริสตเจ้า และวางใจในอำนาจของพระองค์ ที่จะทำให้ท่านเป็นอิสระหรือไม่?.