ที่มา : แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ

             พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวและไม่มีที่สิ้นสุด?แต่พระองค์ไม่ทรงอยู่โดดเดี่ยว?เหตุว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก?พระองค์จึงทรงเป็นสามพระบุคคลซึ่งรักกันและกัน

             ในพระเจ้าหนึ่งเดียว พระบิดา คือ พระผู้ให้ พระบุตร คือ พระผู้ทรงรับพระบิดา?และมอบชีวิตตนให้แก่พระบิดา?เพื่อโมทนาพระคุณพระองค์ พระจิต คือ พระผู้เป็นความสัมพันธ์ และความรักระหว่างพระบิดาและพระบุตร?ทั้งสามพระบุคคลที่แตกต่างกันทรงเป็นหนึ่งเดียว?ทรงเป็นความรักที่พิเศษจำเพาะทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว?ในโลกที่พระองค์ทรงสร้าง?ทั้งสามพระบุคคลทรงกระทำการร่วมกัน?ทั้งนี้เพราะความรักของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวพิเศษจำเพาะ

             อนึ่งการกระทำของพระเจ้าหนึ่งเดียว?ทรงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางบุคลิกภาพของพระบุคคลทั้งสาม พระบิดาทรงให้ชีวิตและทรงสร้าง และทั้งสามพระบุคคลทรงสร้างร่วมกัน พระบุตรไถ่กู้บุตรของพระเจ้า?และทั้งสามพระบุคคลทรงไถ่กู้มนุษยชาติร่วมกัน?พระจิตผู้ทรงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดาและพระบุตร ทรงรวบรวมมนุษย์ทุกคนไว้ในพระศาสนจักรหนึ่งเดียว และทั้งสามพระบุคคลทรงรวบรวมพระศาสนจักร

             ข้อความจากพระคัมภีร์? : “ในพระคริสตเจ้า ท่านทั้งหลายก็เช่นกัน?กำลังถูกก่อสร้างร่วมกันขึ้นเป็นที่ประทับของพระเจ้าเดชะพระจิตเจ้า” (อฟ 2:22)

บทภาวนา?: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้ และตลอดนิรันดร อาแมน


  
• อะไรคือรหัสธรรมของพระเจ้าหนึ่งเดียว?
   - รหัสธรรมของพระเจ้า คือทรงเป็นความรัก หนึ่งเดียว ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ไม่ทรงอยู่โดดเดี่ยว

   • อะไรคือรหัสธรรมของพระตรีเอกภาพ?
   - รหัสธรรมของพระตรีเอกภาพ คือทรงเป็นความรักที่เป็นหนึ่งเดียวพิเศษจำเพาะ ไม่มีที่สิ้นสุด ระหว่างสามพระบุคคลในพระเจ้าหนึ่งเดียว

   • ใครคือสามพระบุคคลในพระตรีเอกภาพ?
  
- พระบิดา คือ    พระผู้สร้างและให้ชีวิต
  
- พระบุตร คือ    พระผู้ทรงรับความรักของพระบิดา และมอบชีวิตตนให้แก่พระบิดา

- พระจิต คือ     พระผู้เป็นความสัมพันธ์ และความรักระหว่างพระบิดาและพระบุตร