บทภาวนาแด่พระนางมารีย์แห่งคำแนะนำที่ดี
 

ประพันธ์โดยสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอที่ 12
 

     ข้าแต่พระนางพรหมจารีผู้ศักดิ์สิทธิ์ ลูกทั้งหลายเข้ามากราบแทบพระบาทของพระแม่ ขอทูลถวายความกังวลใจและความไม่มั่นคงของลูก ในการแสวงหาและบรรลุถึงสิ่งที่ดีงาม และแท้จริงด้วยการเรียกหาพระมารดาแห่งคำแนะนำที่ดีอันเป็นพระนามอันอ่อนหวานของพระแม่ ลูกทั้งหลายวิงวอนขอพระแม่ ได้โปรดเสด็จมาช่วยเหลือลูก เมื่อความมืดมนบนหนทางชีวิตที่ความผิดพลาดและความชั่วร้ายสมคบกันทำร้ายลูกด้วยการชักนำความคิดและจิตใจของลูกให้หลงทางไป
     พระแม่ผู้ทรงเป็นพระบัลลังก์แห่งพระปรีชาญาณ และดวงดาราแห่งมหาสมุทร โปรดส่องสว่างบรรดาผู้ที่สงสัยและผิดหลง เพื่อพวกเขาจะไม่ถูกล่อลวงเพราะความดีจอมปลอมภายนอก โปรดให้พวกเขามั่นคง เมื่อต้องเผชิญกับอิทธิพลชั่วร้ายของบาป และกิเลสที่เป็นศัตรูคอยทำลาย
ข้าแต่พระมารดาแห่งคำแนะนำที่ดี ของโปรดวิงวอนให้ลูกทั้งหลายได้รับความรักอันยิ่งใหญ่แห่งความดีจากพระบุตรของพระแม่ ในชั่วโมงของความไม่แน่นอนและการถูกทดลอง ขอโปรดประทานความเข้มแข็งที่จะก้าวไปบนหนทางที่นำไปสู่ความรอด
     หากพระหัตถ์ของพระแม่ทรงค้ำจุนลูกทั้งหลาย ลูกจะก้าวเดินอย่างไม่อ่อนล้าบนหนทางที่ชีวิตและพระวาจาของพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ทรงนำเราไป และลูกทั้งหลายจะติดตามพระผู้ทรงเป็นดวงตะวันแห่งความจริงและความยุติธรรมได้อย่างอิสระและปลอดภัย แม้ในท่ามกลางการดิ้นรนต่อสู้ของโลกนี้
     ภายใต้การปกป้องฉันมารดาของพระแม่ลูกทั้งหลายจะบรรลุถึงความรอดพ้น ความชื่นชมยินดีบริบูรณ์ และสันติสุขนิรันดร พร้อมกับพระแม่ในสวรรค์ด้วยเทอญ อาแมน
 

พระมารดาผู้แนะนำ ช่วยวิงวอนเทอญ

ที่มา :  หนังสือนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่220 ปีที่ 37 กรกฎาคม-สิงหาคม 2018/2561