ภาพ / ข่าว Sonya Naka

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018 คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดเ้ข้าเงียบจิตภาวนาด้วยพระทัยพระเยซู ณ ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย โดยห้องเข้าเงียบของคุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร มีจำนวน 16 ท่าน และห้องเข้าเงียบของคุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร 36 ท่าน หลังจิตภาวนา ซิสเตอร์สุทธิลักษณ์ บรรทร สอนโยคะภาวนา มีผู้อยู่เข้าร่วม 18 ท่าน

 

และวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018 เ้ข้าเงียบจิตภาวนาด้วยพระทัยพระเยซู  ณ ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย โดยซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา มีผู้เข้าร่วม 22 คน

ภาพด้านล่างบรรยากาศห้องคุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร

ภาพด้านล่างบรรยากาศเข้าเงียบจิตภาวนา วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม ของซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา