วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดประชุมคณะกรรมการแผนกฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม 14 คน

เนื้ิอหาการประชุม

1. วันที่ 6 สิงหาคม ณ ตึกวันทามารีย์ วัดเซนต์หลุยส์ จัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับ ศีลมหาสนิท ครอบครัวและ
การด?ำเนินชีวิต โดย คุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ แก่คณะกรรมการแผนกฯ และสมาชิกระดับผู้นำขององค์กรในแต่ละวัด

2.คุณศุภรดา เกาะสุวรรณ์ ประสานทางแผนกฯ และกลุ่มอัศวินฯ วัดศีลมหาสนิท เกี่ยวกับการเฝ้าศีลมหาสนิท  และการมีส่วนร่วมในการเสกวัด

3. การรณรงค์อ่านพระวาจาแบบต่อเนื่อง โดยในปีนี้ คือ บทจดหมายนักบุญเปาโล ขอให้แต่ละองค์กรทยอยส่ง
รายชื่อผู้ที่อ่านแล้ว มายังแผนกฯ และร่วมกันรณรงค์ต่อไปเพื่อให้สมาชิกองค์กรรักการอ่านพระวาจา เห็นความสำคัญของ
พระวาจากับชีวิต

4. วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นวันแพร่ธรรมสากล แผนกฯ เชิญชวนสมาชิกองค์กรต่างๆ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ในเวลา 8.30 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และการให้ความรู้เกี่ยวกับงานเผยแผ่ธรรมหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ