วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก จัดกิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน โอกาสฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม โดยกิจกรรมมีการร้อยสายประคำ และ รับพระวาจาไปอ่าน โอกาสนี้ขอขอบคุณคุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เจ้าอาวาสที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ