วันเสาร์ที่่ 23 มีนาคม 2019 สภาเซนาตุส มารีสมภพ กรุงเทพฯ ร่วมกับ แผนกคริสตชนฆราวาส  ฝ่ายงานธรรมทูต จัดสัมมนาเชิงปฺฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่เปรสิเดียมทุกเขต ทุกวัดๆละ 2 ท่าน เพื่อร่วมกันหาแนวทางขยายงานพลมารีย์เยาวชน โดยได้เชิญคุณนริศ มณีขาว เป็นวิทยากร มีสมาชิกพลมารีย์เข้าร่วมจำนวน 87 คน คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ จิตตาธิการพลมารีย์อาวุโส คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ผู้รับผิดชอบโครงการ   มาแมร์มีเรียม กิจเจริญ และคุณสุพรรณี  กิจเจริญ คณะทีปรึกษางานพลมารีย์ให้เกึยรติเข้าร่วมสัมมนาด้วย ณ อาคารวันทามารีย์  วัดเซนต์หลุยส์