วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ณ วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก

กิจกรรมที่แผนกจะดำเนินการต่อไป

-โครงการเสริมความรู้พระคัมภีร์ พันธสัญญาเดิม ประกาศกอิสยาห์ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2019 ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารีย์ เซนต์หลุยส์ เวลา 8.30 -15.00 น.
- ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก วันเสาร์ 9 พฤศจิกายน ให้ประธานแต่ละองค์กรรับหนังสือประกาศกเยเรมี กิจกรรมร่วมกัน เฝ้าศีลฯ ออกบู๊ธพระวาจา

- งาน 350 ปี ที่อาคารนักบุญ ยอห์นปอลที่ 2 พระสันตะปาปา วันที่18 พฤษภาคม
- งาน 350ปี ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันเสาร์ที่15 มิถุนายน วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา