วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 เวลา13.00 -15.00น.ตัวแทนแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมพลมารีย์ คูเรีย เขต 3 ที่วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค เพื่อเป็นโอกาสขยายงานพลมารีย์เยาวชนและเพื่อนพลมารีย์เยาวชน แก่เจ้าหน้าที่เปรสิเดียมจากวัดต่างๆ ในเขต 3 โดย คุณพ่อพจนารถ นิรมลทินวงศ์ จิตตาธิการ และประธานเยนอเวฟาวาภรณ์  ให้การสนับสนุน มีผู้เข้าร่วมประชุม 42 ท่าน ก่อนประชุมมีการเรียนรู้การแบ่งปันพระวาจา 15 นาที