ัวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดกิจกรรมเสริมศรัทธา โอกาสฉลองวัดนักบุญอันนา   ท่าจีน  ทางแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ขอขอบคุณคุณพ่อธนันชัย  กิจสมัครที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างดี