วันอังคารที่ 20 สิงหาคม  ค.ศ. 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช  สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส จัดประชุมคณะกรรมการบริหารแผนก ฯ  ที่ห้องประชุมวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก เพื่อร่วมสรุปงานที่ผ่านมาเดือน กรกฎาคม ของแต่ละองค์กร

และงานที่ทำร่วมกันคือ 1.การจัดกิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชนและสอนร้อยสายประคำ รวมทั้งการอบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับหนังสือประกาศกอิสยาห์ ซึ่งเป็นกิจกรรมของแผนกฯ ที่จัดสำหรับสมาชิกองค์กรเผยแผ่ธรรม ให้รักการอ่านพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง
 

2.งานที่จะทำต่อไปคือร่วมกันจัดกิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชนเนื่องในโอกาสฉลองวัดที่วัดมารีย์สมภพบ้านแพน วัดซางตาครู้ส และวัดนักบุญมัทธิว กำแพงแสน
 

3.เตรียมร่วมงานวันแพร่ธรรมของฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และงานชุมนุมสมาชิกองค์กรฯ เฝ้าศีลมหาสนิท ที่วัดนักบุญเทเรซา หนองจอกเนื่องในโอกาส ฉลองวัด