วันที่ 9  กันยายน 2019  แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ร่วมประชุมผู้ประสานงานพลมารีย์  ที่ห้องประชุมตึกวันทามารีย์  เซนต์หลุยส์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน 

ประชุมติดตามงาน
1 การสวดลูกประคำโลก
2.ตารางเวลางานสัมมนาเตรียม 100  ปีพลมารีย์ในประเทศไทย  
3.งานพลมารีย์เยาวชน  กลุ่มสวดสวยประคำ
4.แนวทางการเฝ้าศีลมหาสนิท
5.แนวทางการพัฒนาสวมาชิกพลมารีย์เริ่มที่ตนเองก่อน