วันอาทิตย์ที่ 15กันยายน  แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณธลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เป็นผู้จัดการแผนกจัดกิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน  และสอนทำสายประคำ  ที่วัดซางตาครู้ส เนื่องในโอกาสฉลองวัด มีคุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ เป็นเจ้าอาวาส

ภายในบู๊ธมีผู้ให้ความสนใจเป็นผู้ต่างความเชื่อมากับครอบครัวคริสตชน  สนใจรับพระวาจาและร่วมร้อยสายประคำ   และบทสวด  ทางแผนกขอที่อยู่และจะติดตามต่อไป  ขณะเดียวกันมีคุณครูสอนคำสอนได้ขอหนังสือพระวาจาและเอกสารต่าง ๆ เพื่อนำไปเผยแผ่แก่เด็กนักเรียนต่อไป