วันพุธที่  24 กันยายน 2019 คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์  ผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุม คณะกรรมการบริหารงาน?แผนกฯ  ที่ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก  มีผู้้เข้าร่วมประชุม  8 ท่าน พระสงฆ์ 1องค์
สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือ
1.งานที่ทำเดือนกันยายนของแต่ละองค์กร
2.การออกบู๊ธนำพระวาจาสู่ปวงชน
- การสอนทำสายประคำ วันที่ 7 กันยายน วัดมารีย์สมภพ  บ้านแพน
- วันที่ 15 กันยายน วัดซางตาครู้ส ได้รับความสนใจทั้งงานพระวาจาและการร้อยลูกประคำ 
มีคนต่างความเชื่อสนใจนำหนังสือไปสวดลูกประคำและอ่านพระวาจาด้วย
3.ตั้งกลุ่มอัศวินแห่งศีลมหาสนิทที่วัดนักบุญเทเรซา  หนองจอกได้ 1 กลุ่ม
4.คุยเรื่องการเตรียมสมาชิกเข้าร่วมงานชุมนุมวันแพร่ธรรมสากล ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ วันที่ 20 ตุลาคม