วันที่ 1 ตุลาคม 2019 คุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส นำสัตบุรุษสวดสายประคำเปิดเดือนแม่พระ