วันที่ 19 ตุลาคม 2019 แผนกองค์กรคริสชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก จัดโครงการนำพระวาจาสู่ปวงชน  และสอนทำสายประคำ  เนื่องในโอกาสชุมนุมผู้สูงอายุเขต 3  ที่วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร