วันอาทิตย์ที่  20  ตุลาคม  2019 สมาชิกแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมงานวันแพร่ธรรมสากล และวันฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ ช่วยงานลงทะเบียนและแจกอาหารว่าง พร้อมทั้งเข้ารับฟังการบรรยาย 100ปีสมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร และช่วงบ่ายเป็นการเสวนาแบ่งปันความเชื่อ หัวข้อพยานการประกาศข่าวดี โดยคุณสุฐิตา ปัญญายงค์ (นิหน่า) และคุณณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ (ปะการัง) และสื่อกับการประกาศข่าวดียุคปัจจุบัน โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช