วันที่ 24 ตุลาคม 2019  คุณพ่ออภิเดช  สุภาจักร์   ผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส  จัดประชุมคณะกรรมการแผนก ฯ ที่ห้องประชุมวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก  มีผู้เข้าร่วมประชุม ฆราวาส 11 ท่าน คุณพ่อ 1  องค์ 
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
1.แต่ละองค์กรรายงานกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลา  ก.ย_ต.ค นีี้
2.การนำสมาชิกองค์กรมาร่วมงานชุมนุมวันแพร่ธรรมสากลกับฝ่ายงานธรรมทูตที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ
3.การติดตามสมาชิกองค์กรต่าง ๆ อ่านหนังสือประกาศกอิสยาห มีจำนวนทั้งหมด  ประมาณ 700  คน
4.การเชิญชวนสมาชิกองค์กรร่วมกันเฝ้าศีลมหาสนิทก่อนพิธีีบูชาขอบพระคุณ  เนื่องในโอกาสฉลองวัด น.เทเรซา หนองจอก
5.การจัดบู๊ธนำพระวาจาสู่ปวงชนและกิจกรรมที่จะจัดทำ