วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก ได้จัดกิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน ร่วมกับกลุ่มองค์กรของวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก จัดเนื่องในโอกาสฉลองวัด มีสัตบุรุษให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก กิจกรรมมีการรับใบพระวาจา แบ่งปันพระวาจา และยังแจกหนังสือให้กับท่านที่สนใจจะอ่านและนำพระวาจาไปรำพึงแบบส่วนตัวที่บ้า่น