วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน  ค.ศ 2020 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  โดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก ฯ จัดอบรมเสริมความรู้ประกาศก เยเรมีย์ โดยมีคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงามเป็นวิทยากร

สำหรับการจัดอบรมเสริมความรู้นี้เพื่อจุุดประกายให้สมาชิกองค์กรแพร่ธรรมเห็นแบบอย่างการประกาศข่าวดีอย่างไม่ย่อท้อและมีความวางใจในพระเจ้า ดำเนินชีวิตปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์  มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม  67  ท่าน  ณ ห้องประชุมวัดศีลมหาสนิท  ตลิ่งชัน 

ทางแผนกฯ ขอขอบคุณคุณพ่อวิวัฒน์  แพร่สิริ เจ้าอาวาส  วัดศีลมหาสนิท ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกตลอดการอบรม